နာကျင်စရာ တွေကို ခွန်အားအဖြစ်အသုံးချ သွားဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးခာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း…

 

နာကျင်စရာတွေကို ခွန်အားအဖြစ်အသုံးချသွားဖို့

တိုက်တွန်းအားပေးခာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း…

သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာ

ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရာဘက်ကပါဝင်ပြီး

လမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတ

က်သရောပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀

၅က၊ဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရတာကြေ

ာင့်ဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်နော်။

အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကနာကျ

င်စရာတွေဟာကျနော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်

စေတယ်လို့အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။

သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကနာကျင်စရာတွေဟာခွန်

အားဖြစ်လာဖို့၊ကျွန်တော်တို့

စိတ်ဓာတ်တွေနှစ်ဆတိုးရမယ်၊တော်လှန်ရေ

းဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတ

ယ်၊ဒေါင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်

မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။

crd-klcelenews
Unicode
နာကျင်စရာတွေကို ခွန်အားအဖြစ်အသုံးချသွ

ားဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးခာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း…

သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာ

ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရာဘက်ကပါဝင်ပြီးလ

မ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သ

ရောပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅က၊ဖြင့်

မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရတာကြောင့်ဘေးကင်

းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်နော်။

အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကနာကျင်

စရာတွေဟာကျနော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတ

ယ်လို့အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆေ

ာင်ဒေါင်းကနာကျင်စရာတွေဟာခွန်အားဖြစ်လာ

ဖို့၊ကျွန်တော်တို့

စိတ်ဓာတ်တွေနှစ်ဆတိုးရမယ်၊တော်လှန်ရေးဟာ

ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်၊ဒေါင်း

ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသ

ားဖော်ပြထားပါတယ်။

crd-klcelenews

နာကျင်စရာတွေကို ခွန်အားအဖြစ်အသုံးချသွ

ားဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးခာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း…

သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကတော့တော်လှန်ရေးကြီ

းမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရာဘက်က

ပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှ

ာအားတက်သရောပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာကြေ

ာင့်ပုဒ်မ၅၀၅က၊ဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်

းခံရတာကြောင့်ဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်နော်။

အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကနာ

ကျင်စရာတွေဟာကျနော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြ

စ်စေတယ်လို့အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်

။သရုပ်ဆောင်ဒေါင်းကနာကျင်စရာတွေဟာ

ခွန်အားဖြစ်လာဖို့၊ကျွန်တော်တို့

စိတ်ဓာတ်တွေနှစ်ဆတိုးရမယ်၊တော်လှန်ရေ

းဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်

၊ဒေါင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်

မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။

crd-klcelenews

 

 

celeupdatenews